Brunolicious

48 tekstów – auto­rem jest Bru­noli­cious.

Ko­niec świata jest cichy, zaczy­na się w ser­cu i do­tyczy tyl­ko Ciebie. To nie prze­rek­la­mowa­na apo­kalip­sa, prze­powied­nia majów, czy od­kry­cie uczo­nych, które nastąpi kon­kret­ne­go dnia. Kiedyś się świat dla Ciebie zaczął, więc kiedyś mu­si się skończyć. Każde­go dnia dla ko­goś kończy się świat. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 25 listopada 2012, 23:29

"Nic" jest naj­gor­szym uczu­ciem na świecie. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 22 kwietnia 2012, 17:32

Idiota, idiotą po­zos­ta­nie
na­wet po ma­tury na­pisa­niu.

// To ta­ka troszkę iro­nia, co do po­jawienia się tek­stu Pa­na Cej­row­skiego, z którym się (mówiąc de­likat­nie), nie do końca zgadzam. Przy okaz­ji poz­dra­wiam wszys­tkich ma­turzystów :) 

myśl
zebrała 5 fiszek • 21 kwietnia 2012, 13:29

Za­tapianie smutków w al­ko­holu jest jak wrzu­canie petów do kib­la - kiedyś i tak wypłyną na wierzch. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 13 września 2011, 22:32

Żyj na 100%, czy­li tak, by Two­je wnu­ki za­miast chodzić do ki­na sie­działy wokół Ciebie i słuchając his­to­rii Two­jego życia widziały w wyob­raźni uryw­ki naj­lep­szych ko­medii, ro­mansów i hor­rorów w życiu. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 3 września 2011, 21:55

głupi człowiek uczy się do­piero na tych błędach, które po­pełni dwa ra­zy. mądry zro­zumie po jednym. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 23 sierpnia 2011, 00:57

Oda do serca

A gdy już cho­lero bić przes­ta­niesz,
za znęca­nie się nad ludźmi, przed sądem staniesz! 

myśl
zebrała 17 fiszek • 19 lipca 2011, 23:11

Prze­ciw­sta­wienie się swoim włas­nym ideałom to mar­notras­two cza­su. Tyl­ko w zgodzie ze sobą do­konasz wiel­kich rzeczy. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 16 lipca 2011, 17:13

Cza­sami prag­nienie miłości pod­sy­ca ogień nienawiści. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 6 lipca 2011, 22:39

Jeżeli uważacie, że miłość, śmierć, smu­tek czy śmiech są zbyt ba­nal­ne by o nich pi­sać - to piszcie o nich tak, żeby na­dać im głębszy sens. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 5 lipca 2011, 21:21

Brunolicious

Niepozorna, ironiczna, marzycielka, choleryczka, która nie stąpa twardo po ziemi.

Zeszyty
  • Życiowe.  – Wszys­tkie mo­je ulu­bione cy­taty i myśli, mo­jego i nie mo­jego autor­stwa. Zap­raszam. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Brunolicious

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność